informatieve nota

www.candioli.com

INFORMATIE OVER DE GEVOELIGHEDEN EN VOOR DE EFFECTEN VAN HET Wetsdecreet 30 juni 2003, n.196 Het Wetsdecreet 30 juni 2003, n.196, dat de "Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens - Minimumveiligheidsmaatregelen" bevat (hier ook gevolgd door de wet) is bedoeld om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd met inachtneming van de rechten, fundamentele vrijheden en waardigheid van personen, met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Wij informeren u er daarom over dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, of anderszins door ons tijdens de uitvoering van de relatie worden verwerkt met procedures die geschikt zijn om uw privacy te beschermen.

De behandeling bestaat uit het verzamelen, de registratie, de registratie, de organisatie, de opslag, de verwerking, de wijziging, de selectie, de extractie, de vergelijking, het gebruik, de annulering, de distributie, de interconnectie, etc. Wij informeren u ook dat, op grond van de bepalingen van de kunst. 7 van wet 196/03 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft elke belanghebbende partij het recht op:

1. De betrokkene heeft het recht op bevestiging van het al dan niet bestaan van hem/haar betreffende persoonsgegevens, ook al zijn deze nog niet geregistreerd, en de mededeling ervan in begrijpelijke vorm.

2. De betrokkene heeft recht op de volgende informatie: a) over de oorsprong van de persoonsgegevens; b) over de doeleinden en methoden van de verwerking; c) over de toegepaste logica in geval van behandeling met behulp van elektronische instrumenten; d) over de identificatiegegevens van de houder, de verantwoordelijke en de overeenkomstig artikel 5, lid 2, aangewezen vertegenwoordiger; e) over de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die kennis kunnen nemen van deze gegevens als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, managers of vertegenwoordigers.

3. De geïnteresseerde heeft het recht om dit te verkrijgen: a) het bijwerken, rechtzetten of, indien geïnteresseerd, integreren van gegevens; b) het annuleren, omzetten in anonieme vorm of afschermen van onwettig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt; c) de verklaring dat de onder a) en b) bedoelde handelingen, ook ten aanzien van de inhoud ervan, onder de aandacht zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve wanneer de uitvoering ervan onmogelijk blijkt of gepaard gaat met het gebruik van middelen die duidelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.

4. De betrokkene heeft het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen: a) om legitieme redenen, tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens, ook al zijn deze relevant voor het doel van de verzameling; b) tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclame of direct verkoopmateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie. Indien het bestaan van gegevens over hem/haar niet wordt bevestigd, kan voor elke aanvraag aan de betrokkene een bijdrage in de kosten worden gevraagd die niet hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten. Voor het onderzoek dat in het specifieke geval wordt uitgevoerd.
deltacommerce
Informative

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, also for other purposes as specified in the cookie policy.
If you close this banner with a tick or click on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the cookies to be installed, click on 'Customise'. If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including cookies other than technical cookies, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.