juridische kennisgeving

www.candioli.com

1. Onderworpen aan voorwaarden:
De informatie in kwestie heeft betrekking op al uw gemeenschappelijke, persoonlijke en gevoelige gegevens, dat wil zeggen gegevens waaruit uw religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of religieuze, politieke of vakbondsorganisaties blijken, evenals uw gezondheidstoestand die direct door u wordt overgebracht en andere relevante gegevens die wij in de toekomst direct of indirect van derden of via elektronische of datatransmissiemiddelen en door gebruik van andere technologische systemen in overeenstemming met de wet zullen verkrijgen.
2. Doel van de behandeling:
De omgang met uw persoonlijke gegevens is uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden en altijd gekoppeld aan het functioneren van ons bedrijf, bijvoorbeeld: 1 - Gebruik in combinatie met het verkrijgen van informatie die nuttig is voor het activeren of deactiveren van contacten met ons bedrijf. 2 - Gebruik in combinatie met de personalisatie of implementatie van de door ons bedrijf geleverde diensten en voor een eventuele tevredenheidsevaluatie 3 - Gebruik in combinatie met het doorgeven van informatie over nieuwe producten en diensten van ons bedrijf.
3. Voorwaarden voor de behandeling:
De gegevens worden opgenomen in een database en of opgeslagen in een papieren of software archief en worden handmatig, elektronisch, door middel van datatransmissie of anderszins technologisch door ons behandeld in overeenstemming met de wet. De gegevens worden op de juiste en wettelijke wijze behandeld of op een zodanige wijze dat de veiligheid en privacy van de gegevens wordt gewaarborgd, in overeenstemming met de wet 196/2003.
4. het verplichte en facultatieve karakter van de verstrekking van gegevens en de gevolgen van een eventuele weigering:
Het verstrekken van gegevens voor bovengenoemd gebruik is facultatief. Een eventuele weigering van uw kant om gegevens te verstrekken kan bepaalde aspecten van de relatie in de weg staan. Het verstrekken van gegevens kan noodzakelijk blijken om onze onderneming in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van burgerlijke, fiscale en administratieve wetgeving.
5. Personen of instanties aan wie gegevens kunnen worden doorgegeven:
Uw gegevens kunnen door ons worden verstrekt aan elke publieke of private persoon of instantie, verbonden of geassocieerde onderneming. De gegevens kunnen worden verstrekt aan controleorganen aan wie wij de verplichting hebben om gegevens te verstrekken, ook met het oog op de correcte naleving van alle wettelijke verplichtingen die verband houden met huidige en toekomstige contacten met u en die door wetten en/of regels worden opgelegd, of voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden.
6. Rechten van geïnteresseerde onderdelen:
Het is het recht van de geïnteresseerde partijen om alles te claimen wat in Wet nr. 196/2003 is vastgelegd, waaronder het recht: 1 - van informatie over de persoonsgegevens van de eigenaar en de behandelaar en van de aard waarin de gegevens zullen worden verwerkt; 2 - te annuleren, te blokkeren, bij te werken, te corrigeren, te veranderen in anonieme of de gegevens te integreren; 3 - een bevestiging te ontvangen van het bestaan en de mededeling van de gegevens, van hun oorsprong, van het logistieke einde van de behandeling, dit alles binnen 90 (negentig) dagen; 4 - om legitieme redenen, de behandeling van de gegevens die op u van toepassing zijn, te weigeren.
deltacommerce
Informative

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, also for other purposes as specified in the cookie policy.
If you close this banner with a tick or click on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the cookies to be installed, click on 'Customise'. If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including cookies other than technical cookies, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.